Školní jídelna Krnov
náměstí Hrdinů 1

Školní jídelna Krnov,  náměstí Hrdinů 1, okres Bruntál, příspěvková organizace  

tel. 554 614 533, mobil. tel.  739 599 206

Zajišťujeme stravování pro: Základní škola Krnov, Smetanův okruh 4, okres Bruntál, příspěvková organizace

Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace

Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace 

Cizí strávníci  (veřejnost)

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

  1. Přihlašování strávníků

Zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák, který se přihlašuje ke stravování před začátkem školního roku, nebo také dle potřeby v průběhu školního roku, vyplní a podepíše přihlášku ke stravování. Přihlášku ke stravování odevzdá v kanceláři ŠJ – dle školského zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění.

  1. Platby a vyúčtování obědů

Žáci se stravují ve finanční normě /vyhláška 107/2005 Sb. o školním stravování, v platném znění/. Žáci přípravných tříd ZŠ jsou zařazeni do kategorie 1.  7 – 10 let: 23,-- Kč

kategorie 1.     7 – 10 let     23,- Kč

kategorie 2.   11 – 14 let     25,- Kč

kategorie 3.   15 a více let   30,- Kč

kategorie 3.   závodní stravování a cizí strávníci s 10% sazbou DPH: 70,-- Kč /konzumace oběda u stolu/. Cizí strávníci s 15% sazbou DPH: 73,-- Kč /odnáška v jídlonosičích/.

Žák je zařazen do kategorie dle věku, který dosáhne v daném školním roce. – vyhláška

č. 107/2005 Sb. Dle školského zákona 561/2004 Sb. § 24 školní rok začíná 1. září a končí

31. srpna následujícího kalendářního roku.

Stravné se hradí předem na základě zjednodušeného účetního dokladu, nebo trvalým příkazem z účtu ostatních bank. Zjednodušený účetní doklad k úhradě stravného na následující měsíc obdrží žáci ve škole, a to nejpozději 15. v měsíci.

STRAVOVACÍ  ČIP: nový strávník si před zahájením školního roku zakoupí stravovací čip proti záloze 100,-- Kč. Finanční záloha za stravovací čip je vratná při ukončení stravování a odevzdání funkčního čipu, nejpozději do 3. měsíců po odhlášení ze stravování. Při ztrátě nebo poškození čipu si strávník zakoupí nový.

  1. Aktivace stravovacích čipů

Všichni noví strávníci si před zahájením školního roku zakoupí stravovací čip v kanceláři ŠJ a provedou jeho  aktivaci, která probíhá posledních 5 pracovních dnů před koncem měsíce a spočívá v úhradě předepsané fin. částky za stravné. Stravovací čip platí po celou dobu školní docházky a po jejím ukončení je vratný. Po doručení platby na účet školní jídelny je strávník započítán k odběru stravy. Pokud toto není dodrženo musí strávník (zákonný zástupce) osobně předložit doklad o zaplacení v kanceláři školní jídelny (potvrzení úhrady poštou, podepsaný příkaz k úhradě z banky nebo internetu). Provozní doba kanceláře: 10.00 – 14.00 hodin. Strávníci platící trvalým příkazem, nebo také strávníci platící fakturou /zaměstnanci základních škol/ budou automaticky počítáni na oběd první pracovní den nového měsíce, pokud stravu nechtějí odebrat, telefonicky, osobně nebo přímo ve stravovacím systému se odhlásí. V případě vyhlášení mimořádného stavu si strávník přihlašuje a odhlašuje obědy sám, nebo přihlášení a odhlášení obědů je korigováno dle pokynů školy.                             

Zálohová platba dle jednotlivých kategorií strávníků činí

Trvalé příkazy:                                                           

kategorie 1.   7 – 10 let     460,- Kč                             

kategorie 2. 11 – 14 let     500,- Kč                            

kategorie 3. nad  15 let     600,- Kč                              

Platby trvalým příkazem z ostatních bank musí být převedeny na účet školní jídelny číslo: 8033771/0100 nejpozději do 25. v měsíci, na měsíc následující, při zadávání trvalého příkazu je nutné uvést vždy variabilní symbol /č. strávníka/. Vyúčtování u trvalých příkazů se provádí 1x ročně, a to  k 30.6.

Platba za stravné musí být zaplacena nejpozději 5 pracovních dnů před ukončením měsíce na měsíc následující. Vyúčtování stravného při platbě částky uvedené na zjednodušeném úč. dokladu se provádí ke dni tisku těchto dokladů na měsíc následující – zpravidla 12. den v měsíci, jsou zde promítnuty odhlášky z minulého účetního období. Každý strávník musí mít kladný zůstatek na svém osobním účtu (tzn. zaplacení stravného v termínu do 25. dne v měsíci na měsíc následující). Pokud strávník nezaplatí obědy na následující měsíc včas a má přeplatek na stravném (kredit), může si sám do výše kreditu obědy přihlásit. Výši kreditu si strávník zkontroluje na terminálu u kanceláře ve ŠJ, na internetu nebo v chytrém telefonu, pokud má nahránu stravovací aplikaci.

  1. Odhlašování obědů   - tel. 739 599 206 ,  554 614 533

Odhlašování obědů u objednávkového panelu ve ŠJ se provádí nejpozději   

1 pracovní den předem do 12.00 hodin. Při telefonickém odhlašování obědů je nutné nahlásit číslo, jméno a příjmení strávníka. Při osobní odhlášce strávník použije stravovací čip a sám si oběd odhlásí na terminálu, který se nachází u kanceláře účetní ŠJ.

Odhlašování obědů pomocí webové aplikace na stránkách školní jídelny: www.sjkrnov.cz

Z webových stránek jídelny přejdete na www.strava.cz zadáte číslo školní jídelny: 10104, UŽIVATEL: zadáte číslo strávníka, HESLO: opět zadáte číslo strávníka, poté si vytvoříte své vlastní heslo – v nabídce NASTAVENÍ dle postupu.

Odhlašování stravy přes internet se provádí nejpozději 1 prac.  den předem do 12.00 hodin.

Školská zařízení zabezpečují hmotnou péči (stravu) pro žáky pouze po dobu jejich pobytu ve škole  - Zákon č. 561/2004 Sb., §119.

V době prázdnin, ředitelského volna a po dobu nemoci žáka (kromě prvního dne nepřítomnosti ve škole - první den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole se pro účely vyhlášky č. 107/2005 Sb., považuje za pobyt ve škole  n e l z e  odebírat obědy za běžnou cenu, ale za cenu zvýšenou o věcnou a mzdovou režii. Zvýšená cena za oběd bude účtována tehdy, kdy dítě je přítomno ve škole a rodiče odeberou oběd do jídlonosičů.

Cena oběda v době nemoci žáka činí včetně mzdových a režijních  nákladů: s 10%  DPH                                    

 kategorie  1.      7 – 10  let           63,-Kč                      

 kategorie  2.    11 – 14  let           65,-Kč                     

 kategorie  3.    15  let a více         70,-Kč                    

- všechny prázdniny a ředitelská volna jsou odhlašována automaticky

- za neodebranou a neodhlášenou stravu se náhrada (finanční) neposkytuje

- žáci vycházející, nebo přestupující na jinou školu vždy nahlásí ukončení stravování, a to                             nejpozději k poslednímu dni školní docházky, z důvodu finančního vyrovnání (vrácení

  přeplatku stravného nebo zrušení trvalého příkazu)

  1. Změna oběda č. 2

- změnu oběda č. 2 lze provést 2 pracovní dny předem do 12. 00 hod. – terminál

u kanceláře  účetní školní jídelny

- první týden po ukončení hlavních a vánočních prázdnin se připravuje oběd č. 1

Změna oběda č. 2 pomocí webové aplikace na stránkách školní jídelny: www.sjkrnov.cz

Oběd číslo dvě můžete objednat  2 pracovní dny předem, a to vždy do 12.00 hod.

 

6.Výdej obědů

Výdej obědů pro žáky základních škol probíhá v době od 11.30 – 14.00 hodin                                                       

V ý d e j n a    p r o    ž á k y    v    p ř  í z e m í

a/      11.30 – 11.45 hodin                výdej do jídlonosičů /první den nemoci žáka/  

b/      11.45 – 14.00 hodin                 výdej pro žáky základních škol

c/      12.00 – 14.45 hodin                 výdej pro žáky  gymnázia (po. – čt.)

d/      12.00 – 14.00 hodin                 výdej pro žáky  gymnázia (pátek)

V ý d e j n a   p r o   c i z í    s t r á v n í k y    a   ž á k y     g y m n á z i a   v  1.   p a t ř e

a/      11.15 – 11.40 hodin                výdej do jídlonosičů

b/      11.45 – 13.30 hodin                výdej pro konzumaci u stolu

c/      13.30 – 14.45 hodin                 výdej pro žáky gymnázia (po. - čt.)

d/      13.30 – 14.15 hodin                 výdej pro žáky gymnázia (pátek)

Oběd bude vydán pouze na základě platného - aktivovaného stravovacího čipu, bez stravovacího čipu nebude oběd vydán. V případě ztráty či znehodnocení stravovacího čipu si strávník pořídí nový v kanceláři účetní, proti záloze 100,-- Kč.

- v prostorách jídelny v přízemí i v 1. patře se zdržují pouze strávníci, kteří mají zaplacen oběd (případný doprovod čeká na chodbě jídelny)

- žáci po příchodu do ŠJ odloží svršky v šatně, k použití šat. skř. vloží do zařízení na mince pouze 10,-- Kč (mince jiné hodnoty nebo plíšek zámek poškodí), při nesprávné manipulaci a poškození skříňky nebo zámku, strávník uhradí její opravu nebo pořízení nového zámku.

7. Dohled nad žáky

- dohled v jídelně a bezpečnost žáků zajišťuje pracovnice školní jídelny, která dbá na

  dodržování podmínek § 30 c) Zákona 561/2004 Sb.

- strávníci a žáci gymnázia si svršky odloží v šatně – šatní, uzamykatelné skříňky

   /také 1. patro ŠJ/  vyhrazené pro odkládání aktovek a oděvů

- strávníci dodržují hygienu v jídelně i na toaletách

- do jídelny vstupují v klidu, spořádaně, po jídelně neběhají a dbají na bezpečnost a ochranu

   zdraví

- strávníci neničí nádobí, příbory a ostatní vybavení ŠJ, úmyslně zničené věci musí nahradit     

- platí přísný zákaz odnášení nádobí a příborů z jídelny

- při konzumaci oběda strávníci nehlučí, udržují čistotu u stolu a dbají pokynů dohledu

- strávník se po obědě nezdržuje v jídelně, zasune židli, odnáší použité nádobí, slupky od  

   ovoce odhodí do odpadkového koše

- po obléknutí se nezdržuje v prostorách jídelny, na chodbě ani v šatně, neprodleně opustí ŠJ

- za opakované hrubé porušení provozního řádu ŠJ bude strávník ze stravování vyloučen

- při úrazu, který se přihodil v jídelně, vyplní protokol ředitelka ŠJ, úraz nahlásí postižený

   nebo zákonný zástupce bezprostředně na místě události

- v šatně žáci nenechávají cenné věci a peníze, případnou ztrátu projedná strávník

  s ředitelkou školní jídelny

Povinností každého strávníka je seznámit se s provozním řádem školní jídelny. Dotazy a připomínky přijímá ředitelka školní jídelny (po dobu její nepřítomnosti účetní ŠJ). Tento provozní řád obdrží zákonný zástupce nezletilého žáka, nebo zletilý žák při prvním přihlášení  ke stravování. Provozní řád je k dispozici k přečtení a tisku na stránkách školní jídelny: www.sjkrnov.cz

 

P l a t n o s t           „Provozního řádu jídelny“      je od 1.  09.  2008

A k t u a l i z a c e  „Provozního řádu jídelny“          od 1.  06.  2021

 

                                                                                                             Marcela Martiníková

                                                                                                            ředitelka školní jídelny